Algemene Voorwaarden


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GELION B.V. de datum april 2016

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij GELION als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
  1.2 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
  2.1. Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat GELION deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
  2.2. Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
 3. Aanvulling overeenkomst
  3.1 GELION zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.
  3.2 GELION heeft voorts het recht om (niet overeengekomen) meerwerk in rekening te brengen dat het gevolg is van het feit dat de wederpartij een onjuist beeld heeft gegeven omtrent de aard van de overeengekomen leveringen en/of van niet daarmee verband houdende werkzaamheden.
 4. Prijzen
  4.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief B.T.W.
  4.2 Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven GELION het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Doorberekening binnen drie maanden van het sluiten van de overeenkomt geven de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.
 5. Aflevering/levertijd
  5.1 Met GELION overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
  5.2 Tenzij anders uit de factuur mocht blijken, geschiedt aflevering altijd af-fabriek/magazijn/ datacenter. Eventueel in opdracht aan GELION geregeld vervoer geschiedt voor risico van de wederpartij.
  5.3 GELION is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 6. Betaling
  6.1 Facturen van GELION dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden op de door GELION aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
  6.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of GELION ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
  6.3 Ingeval van niet tijdige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd ten bedrag van de ECB depositorente vermeerderd 1,25% van de Nederlandse Bank N.V. plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
  6.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten.
  6.5 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.
  6.6 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 GELION heeft het eigendom van 90ROUNDS en SAM. De gelden zijn het recht om de software te gebruiken.:
  A – de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
  B – vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en); Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met door hem verschuldigde prestaties.
  7.2 Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die GELION voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor GELION als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 is bedoeld is voldaan.
  7.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan GELION toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
  7.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is GELION gerechtigd de zaken, die aan hem toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent GELION reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
 8. Zekerheid
  8.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van GELION terstond genoegzame en in de door GELION gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
  8.2 Zolang de wederpartij daaraan niet voldaan heeft, is GELION gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
  8.3 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daar toe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.
 9. Intellectuele eigendom/auteursrechten
  9.1 Modellen, techniek en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de opdrachten zijn en blijven eigendom van GELION. Alleen het niet exclusieve gebruiksrecht wordt geleverd. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van GELION.
  9.2 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van GELION niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door GELION geleverde programmatuur te verkopen, te verhuren, te vervreemden, of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
  9.3 Uit de ut de werkzaamheden van GELION voortvloeiende auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom blijven haar eigendom, behoudens voor zover bij de aanvraag van de opdracht of nadien schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Vertrouwelijke informatie
  10.1 GELION is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de wederpartij jegens derden. GELION zal verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij.
  10.2 De wederpartij zal, zonder toestemming van GELION aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, werkwijze en dergelijke. De wederpartij is gehouden deze verplichtingen op te leggen aan alle ondergeschikten en derden om die verplichtingen na te komen.
 11. Concurrentiebeding
  11.1 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding overleggen dan in samenspraak met de wederpartij.
 12. Boetebeding
  12.1 Bij niet nakoming van de verplichtingen ingevolge de artikelen 9, 10 en 11 is de wederpartij voor iedere overtreding een boete van € 50.000,- verschuldigd onverminderd het recht van GELION op schadevergoeding.
 13. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
  13.1 De wederpartij heeft de verplichtingen bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij GELION daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was,schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
  13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na aflevering.
  13.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is GELION te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
  13.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten
 14. Getallen, Maten, Gewichten en verder gegevens
  14.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
  14.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.
 15. Ontbinding/bevrijding
  15.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is GELION ter zijner keuze onverminderd de hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. GELION is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.
  15.2 Indien de behoorlijke nakoming door GELION ten gevolge van een of meerdere omstandigheden, die niet voor de rekening van GELION komen; waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft GELION het recht de overeenkomst te ontbinden.
  15.3 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van GELION komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie GELION bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan GELION bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of in de nakoming van een tussen de wederpartij en die derde met betrekking tot de door GELION geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in- uiten/ of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storing in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
  15.4 Indien de wederpartij, nadat GELION hem daartoe een termijn van 14 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is GELION van zijn verbintenissen bevrijd.
 16. Aansprakelijkheid
  16.1 De wederpartij dienst steeds voordat GELION bij hem werkzaamheden gaat verrichten zijn informatie te beveiligen al dan niet door het maken van back-ups. Voor schade welke niet zou zijn ontstaan als de wederpartij zijn informatie had beveiligd al dan niet door het maken van back-ups is GELION niet aansprakelijk.
  16.1 GELION is slechts aansprakelijk voor schade die aan opzet of grove schuld te wijten is.
  16.3 GELION is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan directe schade aan personen of zaken.
  16.4 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen, word beperkt tot het factuurbedrag dat GELION voor de opdracht in rekening heeft gebracht.
  16.5 GELION bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
  16.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van GELION ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
  16.7 De wederpartij vrijwaart GELION voor schade geleden voor derden.
  16.8 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de in lid 2 bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.
 17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen GELION en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
  17.2.1 Geschillen tussen GELION en de wederpartij behorende tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, worden uitsluitend berecht door de rechter van de plaats van vestiging van GELION behoudens indien de gebruiker als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.
 18. Conversie
  18.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 19. Voortijdige beëindiging
  19.1 De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien een van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificatie. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden uitgezonderd voor de opdrachten met een doorlooptijd van minder dan twee maanden. Tot opzegging zal eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.
  19.2 In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door GELION verrichte werkzaamheden op het moment van de beëindiging. De wederpartij is bovendien gehouden, indien door hem van de opzeggingsmogelijkheden gebruik is gemaakt, GELION de kosten te vergoeden van de capaciteit die zij gedurende drie maanden na voortijdige beëindiging ten behoeve van de wederpartij heeft gereserveerd en die zij niet meer anders kan inzetten.
  19.3 GELION mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar/hem kan worden gevergd. GELION behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden waarbij aan de wederpartij onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich mee brengt worden deze in rekening gebracht.
  19.4 In geval van een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 20. Overmacht
  20.1 Indien GELION door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren zal hij de wederpartij onverwijld in kennis stellen. In overleg met de wederpartij zal GELION vervolgens naar een oplossing zoeken. Indien geen oplossing wordt gevonden is GELION gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de GELION verdere toekomende rechten de overeenkomst te ontbinden dan wel de (verder) uitvoering van de opdracht op te schorten.
  20.2 Ingeval de opschorting 6 maanden heeft geduurd heeft GELION het recht de overeenkomst alsnog te ontbinden.
 21. Nederlandse tekst prevaleert
  21.1 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.
 22. Aanvullende leveringsvoorwaarden voor cursussen, seminars en opleidingen.
  22.1 Betaling dient binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn te geschieden doch voor de aanvang van de cursus door middel van overschrijving op de vermelde girorekening of bankrekening via een cheque of contant. Bij niet tijdige betaling komen de daaruit voortvloeiende kosten inclusief wettelijke rente en eventueel 15% incassokosten voor rekening van de klant.
  22.2 Annulering van deelname van een of meer cursisten of de huur van een docent, pc’s of leslokaal is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 15 en 30 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Als de cursus nog moet beginnen kan een vervanger worden gestuurd. Er kan geen vervanger naar de vervolgdagen worden gestuurd indien de cursus uit meer dagen bestaat.
  22.3 Het eventueel verstrekte cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor de deelnemer aan wie het is verstrekt. Het mag niet worden gekopieerd.
  22.4 GELION streeft ernaar om een geplande cursus altijd te laten doorgaan. Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd aanvaardt GELION geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit annulering van een cursus.