MVO-grondstoffen

HERBENUTTEN VAN GRONDSTOFFEN

Ondernemingen in Europa bereiden zich strategisch nauwelijks voor op de op handen zijnde schaarste aan grondstoffen. Hoewel een meerderheid van de bedrijven zich bewust is van het dreigende tekort, nemen de ondernemingen nauwelijks strategische maatregelen om in de toekomst verzekerd te blijven van voldoende grondstoffen. MVO denken kan hierbij ondersteunen.

Global

MVO denken

Dit blijkt uit Europees onderzoek van KPMG naar de vraag in hoeverre ondernemingen zich voorbereiden op het tekort aan grondstoffen dat de komende jaren zal ontstaan. "Uit het onderzoek blijkt dat er een enorme kloof bestaat tussen het besef bij de bedrijven dat grondstoffen schaarste een risico gaat vormen en het uiteindelijke strategisch handelen"

Schaarste

Een meerderheid van de bedrijven onderkent de relevantie van de grondstoffen schaarste. Van de bedrijven verwacht 60 procent dat grondstoffen schaarste binnen nu en vijf jaar een risico gaat vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Zo'n 75 procent voorziet de komende tien jaar een risico voor de bedrijfsvoering.

Strategie

Toch maakt de grondstoffen schaarste bij de meeste bedrijven nauwelijks deel uit van de strategie. Niet meer dan 20 procent is bezig met het opstellen of implementeren van een allesomvattende strategie die erop gericht is de bevoorrading van de noodzakelijke grondstoffen zeker te stellen. Met name de betrokkenheid van die functies binnen de onderneming die zich richten op de lange termijn, zoals de raad van bestuur, research & development, sales & marketing en de afdeling die verantwoordelijk is voor fusies en overnames, blijft achter.

Oplossing

Een meerderheid van de ondernemingen zoekt de oplossing van het probleem met name in tactische oplossingen, zoals de ontwikkeling van leveranciers en het afsluiten van langetermijncontracten. Daarbij spelen voor de hand liggende afdelingen, zoals inkoop, productie en supply chain management een belangrijke rol. Slechts een beperkt aantal bedrijven zoekt het in strategische oplossingen, zoals verticale integratie, innovatie en nieuwe business modellen, waarbij de raad van bestuur nauw betrokken is.

Werkelijkheid

"Van de onderzochte ondernemingen gelooft slechts 6 procent dat zij significant achterlopen op de concurrentie als het om grondstoffen gaat. Dat betekent dat het zeker stellen van grondstoffen nog onvoldoende als concurrentievoordeel wordt gezien en als mogelijkheid om de concurrentie flink op achterstand te zetten. Bedrijven moeten zich dan ook veel meer bewust worden van hun positie in de keten en moeten kijken naar wat er nodig zou moeten zijn om een concurrentievoordeel te halen uit een betere positionering in de keten."

Afhankelijheid

Om niet afhankelijk te blijven van de steeds schaarser wordende grondstoffen, zullen bedrijven veel meer aandacht moeten gaan besteden aan innovatie. Innovatie kan op drie manieren ingezet worden om schaarste tegen te gaan. Allereerst in het verkrijgen van efficiencyverhoging en het beter gebruikmaken van de schaarse grondstoffen. Ten tweede voor het vervangen van de schaarse grondstoffen en ten derde voor het stimuleren van recycling.

Intresse om samen uw strategische beleid aangaande MVO te onderzoeken gebruik dan deze link.